Att skriva en essä


När du ska skriva en essä ska du presentera fakta på ett personligt sätt. Din text ska både vara baserad på fakta och dina reflektioner kring dessa fakta.

Syfte

Du vill undersöka något och engagera dina läsare i din frågeställning och ditt resultat! Bestäm dig för vad som är din frågeställning! Vad är det som du vill undersöka, hur ska du undersöka det och hur ska du presentera ditt resultat? Glöm inte att din text ska stå på två ben: fakta och dina personliga reflektioner kring dessa fakta.

Målgrupp

Din målgrupp är en bred allmänhet. Ha därför som målsättning att din essä ska kunna publiceras i Ystads Allehanda eller motsvarande. Anpassa ditt språk och din stil efter din målgrupp!

Innehåll och omfång

Bestäm dig för en frågeställning! Presentera den tydligt. Ha klart för dig vad som är syftet med din text! Du ska i din text ta med stöd för dina åsikter som kommer från någon annan källa än dig själv (ur en text, en tabell, en bild eller liknande). Du ska, precis som i ett referat, redovisa varifrån detta material kommer (författare, titel, var och när det publicerats) och använda dig av referatmarkeringar. Texten ska vara på mellan 500 och 800 ord.

Tänk och uttryck dig självständigt!

Skriv vad du tycker och varför du tycker som du gör, hur du tolkar det som du skriver om och varför du tolkar det som du gör, etc. (Tänk på att inte endast skriva vad du tror att läsaren vill läsa, utan våga visa dig själv!) Ge gärna både konkreta exempel på det som du skriver om och gör generaliseringar! Ta upp viktiga detaljer såväl som de stora sammanhangen! Använd ditt eget språk! Dina tankar ska kläs i Dina ord! Då blir din text unik och intressant!

Litteraturhänvisningar och referatmarkörer

När du berättar om olika texter eller bilder så var noga med att presentera dem så att dina läsare kan hitta dem och själva läsa eller titta på dem! (T ex ”Även Peter Englund ger i sin essäsamling Brev från Nollpunkten från 1996 en mörk bild av 1900-talet och …”) Skilj på det du refererar (andras tankar) och det som är ditt eget genom att använda dig avreferatmarkörer när du refererar (t ex ”Englund avslutar sin text med att…”) och ”jag anser/tycker/tror/…” när det är dina egna tankar (t ex ”Jag tror att Englund vill säga följande med sin artikel…”/”Den texten får mig att tänka på…”).

Styckeindelning och satsradning

Något som många av er missar är när man ska ha nytt stycke och hur man markerar nytt stycke. Se till att du har detta klart för dig! (Allt som hör ihop ska stå ihop. Nytt stycke markeras med ny rad och indrag eller en blankrad. Ett annat vanligt problem är satsradningar. Ett exempel: Jag har läst bokenBrev från nollpunkten av Peter Englund, den fick mig att tänka på att…” Sätt punkt mellan fullständiga meningar (inte bara komma)!

Inledning

Tänk på att skriva en kort inledning där du väcker läsarens intresse och berättar vad din text kommer att handla om.

Den röda tråden

Se till att din text hänger ihop! Ha en väl genomtänkt disposition som markeras genom din styckeindelning.

Avslutning

Tänk på att skriva en avslutning där du avrundar din text (t ex genom att sammanfatta det viktigaste av det som du kommit fram till i din text eller genom att upprepa det centrala i din inledning, vilket gör att cirkeln sluts).

Resurs:

Jansson & Levander (2003) Handbok i svenska språket, s 151-153. På dessa sidor kan ni bl.a. läsa en essä med frågeställningen: "Varför är Hamlet-dramat på populärt?".

Uppgift:

Skriv i grupp (3-4 pers) en essä kring en frågeställning som berör/anknyter till Pelle Snickars arbetsområden, föredrag och/eller seminarium! Använd honom som en av era källor i artikeln. Illustrera essän med minst en bild. Publicera essän och bilden på vår wiki.
Tips på arbetsgång:
  • Läs avsnittet "Att skriva en essä" (s 151-153) i Handbok i svenska språket!
  • Gå på föredraget och eventuellt seminariet med Pelle Snickars!
  • Bestäm er för en frågeställning som ni vill utreda!
  • Samla material: fakta och åsikter/egna erfarenheter som passar er frågeställning! Reflektera kring det material/ fakta/kunskaper ni samlat in!
  • Sålla bland materialet!
  • Skriv en disposition!
  • Varje grupp öppnar en sida på vår wiki som ni tillsammans jobbar i. Ni kan lägga den under rubriken "Digitala medier".
  • Skriv essän baserad på både A) fakta och kunskaper och B) personliga tankar och resonemang kring dessa fakta och kunskaper! Tänk särskilt på inledningen, den röda tråden och avslutningen. Se till att ni verkligen undersöker det som ni skriver att ni ska undersöka (att inledningen och syftet stämmer överens med avhandlingen).
  • Illustrera artikeln med en bild på Pelle Snickars tagen vid hans besök på skolan (och eventuellt elever eller lärare från skolan). Ni får också gärna komplettera essän med bilder som kan kopplas till essäns frågeställning. Om ni inte har egna bilder som ni vill använda, får ni gärna använda bilder från min flickr-sida: http://www.flickr.com/photos/wastes/sets/72157624961841757/ Obs! Glöm inte att följa licenserna!


Lycka till!